Algemene Voorwaarden


Voorwaarden lidmaatschap Awareness Expansion Community

Hieronder staan de voorwaarden die van kracht zijn bij het afnemen van een lidmaatschap op de HeartSpace Community. In onderstaande voorwaarden is Pim Smit de initiatiefnemer van de HeartSpace Community. De content omschrijft alles dat door de initiatiefnemer op de HeartSpace Community pagina en in de HeartSpace Community Facebookgroep wordt gedeeld.

 • Een lidmaatschap gaat in op de eerstvolgende maand na ontvangst van de betaling.
 • Een lidmaatschap eindigt twaalf maanden na het ingaan van het lidmaatschap.
 • Het is niet mogelijk een lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen.
 • Een lidmaatschap is persoonsgebonden en het is niet toegestaan je inloggegevens te delen met anderen.
 • De Community Events zijn gratis voor leden van de HeartSpace Community.
 • De Community Events worden twee keer per jaar gehouden, waarbij er getracht wordt een spreiding te hanteren die passend is voor de leden.
 • In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat er een maximum aantal deelnemers van toepassing is op de Community Events. Er zal te allen tijde getracht worden om een locatie te vinden die past bij het aantal deelnemers. Mochten er onverhoopt meer aanmeldingen komen dan het aantal beschikbare plaatsen, dan worden de beschikbare plaatsen vergeven op basis van inschrijfdatum (en tijd) voor het evenement. De eerste inschrijvingen voor het evenement hebben dan voorrang.
 • Het niet kunnen deelnemen aan een Community Event, hetzij door het niet kunnen op de geplande data, hetzij door het niet meer beschikbaar zijn van plek tot deelname of iedere andere reden, geeft in geen geval recht op restitutie van (een deel van) het betaalde lidmaatschap.
 • Community Events worden aangekondigd in de Agenda op deze website, op de voor leden toegankelijke HeartSpace Community pagina en in de Facebook groep van de HeartSpace Community. Je meldt je aan voor de Community Events op de in het Event omschreven manier.
 • De Community Events zijn ook toegankelijk voor niet leden. Zij betalen het gehanteerde tarief.
 • Leden van de HeartSpace Community hebben niet alleen het voordeel van gratis deelname aan de Community Events, zij krijgen ook de gelegenheid zich eerder in te schrijven. De data vanaf wanneer zowel leden (eerder) als niet leden (later) zich kunnen inschrijven worden bekend gemaakt in het Event.
 • Vanaf de datum dat niet leden zich ook kunnen gaan inschrijven, heeft iedereen gelijke kansen op een plek indien er een maximum aantal deelnemers van toepassing is.
 • De content in de HeartSpace Community blijft acht weken op de HeartSpace Community pagina van deze website en in de Facebookgroep staan. Daarna wordt het verwijderd.
 • In een kalenderjaar wordt er minimaal 48 weken per jaar content geplaatst in de HeartSpace Community. Bij de inplanning van de 4 weken dat er géén content wordt geplaatst, wordt er geen rekening gehouden met de individuele lidmaatschappen. Het kan dus voorkomen dat er méér of minder dan 4 weken geen content wordt geplaatst binnen de lidmaatschapstermijn.
 • Bij het door omstandigheden (bijvoorbeeld door langdurige ziekte) niet kunnen plaatsen van content van de initiatiefnemer, wordt je abonnement verlengt met de periode dat er niets geplaatst is.
 • De informatie die gedeeld wordt is illustratief van aard. Het interpreteren en inzetten van de informatie die gedeeld wordt is en blijft de verantwoording van de ontvanger van de informatie. De initiatiefnemer van de HeartSpace Community kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het interpreteren en/of inzetten van de informatie die in de HeartSpace Community wordt gedeeld.
 • De auteursrechten van de content die in de HeartSpace Community wordt gedeeld liggen bij de initiatiefnemer. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van de in de HeartSpace Community geplaatste content worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer.
 • Deze voorwaarden kunnen tussentijds veranderd worden door de initiatiefnemer van de HeartSpace Community. De leden van de HeartSpace Community zullen daarvan op de hoogte worden gesteld.
 • Persoonsgegevens die opgegeven worden (voornaam, achternaam en emailadres) worden enkel gebruikt voor het bijhouden van de lidmaatschapstermijnen, betalingen en het toesturen van de nieuwsbrief en andere belangrijke informatie zoals periodiek een nieuw wachtwoord voor de HeartSpace Community inlogpagina.
 • Bij uitschrijven van de nieuwsbrief worden persoonsgegevens die opgegeven zijn (voornaam, achternaam en emailadres) verwijderd uit het gegevens bestand van de nieuwsbrief.
 • Bij het niet verlengen van een lidmaatschap worden de opgegeven persoonsgegevens uit het ledenbestand verwijderd.
 • Persoonsgegevens worden enkel bewaard in de twee bovenstaande bestanden.
 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
 • Persoonsgegevens worden bewaard in een digitale, beveiligde omgeving.